Subsidiecriteria

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van Provisus moet een project of initiatief aan een aantal criteria voldoen.

Uw project/initiatief komt in aanmerking voor een subsidie als:

 • het project betrekking heeft op educatieve of vormende aspecten van culturele-, kunstzinnige- of onderwijsactiviteiten,
 • het project maatschappelijke relevantie en/of een innoverend karakter en/of excellentie bevordert,
 • het project komt ten goede aan het voedingsgebied van Provisus: gemeenten Weert, Nederweert, Cranendonck, de voormalige gemeente Hunsel en het dorp Kelpen-Oler.

Provisus kan uw project/initiatief ondersteunen indien:

 • het project/initiatief duidelijk wordt beschreven in een projectplan met algemene uitleg over het project, de doelstellingen en activiteiten,
 • het project/initiatief gericht is op actieve deelname van de lokale gemeenschap of specifieke doelgroepen daarbinnen,
 • het project/initiatief heeft een financiële onderbouwing die realistisch en haalbaar is,
 • het project/initiatief dient een aantoonbaar en omschreven publiek belang,
 • het project/initiatief van goede kwaliteit wordt beoordeeld.

Provisus beoordeelt uw aanvraag als volgt:

 • op relevantie: het project/initiatief levert een relevante bijdrage aan een activiteit ten behoeve van de gemeenschap,
 • op effectiviteit: het project/initiatief is maatschappelijk relevant, heeft een innoverend karakter en/of bevordert excellentie,
 • op efficiëntie: het project/initiatief toont optimale kostenbeheersing,
 • op duurzaamheid: het project/initiatief is bestendig op langere termijn en er wordt inzichtelijk gemaakt hoe deze bestendigheid wordt nagestreefd,
 • op cofinanciering: de aanvraag dient een volledige en duidelijke omschrijving te bevatten van de gevraagde financiële bijdrage en de verhouding hiervan tot de totale begroting van het project,
 • op tijdelijk karakter: het project/initiatief heeft tijdelijk karakter waarbij eenmalige verlenging in ondersteuning mogelijk is.

Provisus verleent geen bijdrage indien:

 • de aanvrager een profit organisatie is of als de activiteit een winstoogmerk heeft,
 • het project/initiatief waarvoor een aanvraag wordt ingediend al gestart is bij indiening van de aanvraag,
 • de aanvraag gericht is op het verkrijgen van sponsorgelden,
 • de aanvraag bedoeld is om exploitatietekorten van de aanvrager aan te vullen of al gedekt wordt uit andere ondersteuningsbijdragen,
 • de aanvraag initiatieven/projecten betreft met een uitgesproken religieuze of politieke doelstelling,
 • de aanvrager een individueel persoon betreft; tenzij de aanvragers zich georganiseerd hebben als burgerinitiatief,
 • de aanvrager er blijk van geeft niet te voldoen aan de gebruikelijke normen van goed bestuur, toezicht en verantwoording.

De aanvraag

Uw aanvraag kunt u indienen door dit formulier in te vullen en met de benodigde documenten toe te sturen naar secretaris@provisus-weert.nl

 • uw aanvraag ontvangen wij in het Nederlands,
 • aanvragen kunt u het hele jaar indienen en worden in behandeling genomen op volgorde van ontvangst,
 • de ontvangst van uw aanvraag wordt per email bevestigd, waarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de aanvraag wordt behandeld,
 • als een aanvrager BTW-plichtig is kunnen alleen bedragen excl. BTW als kosten in de projectverantwoording worden opgenomen.

De beslissing

De aanvrager ontvangt binnen maximaal 3 maanden na ontvangst van de aanvraag het besluit van Provisus. Aan de toekenning van een bijdrage kunnen bepaalde voorwaarden gesteld worden.

Provisus kan besluiten een toekenning van een bijdrage in te trekken als:

 • indien een project/initiatief niet of niet in zijn geheel zal plaatsvinden/heeft plaatsgevonden,
 • indien een project/initiatief sterk is gewijzigd ten opzichte van de aanvraag,
 • indien blijkt dat er sprake is van fraude, onjuiste gegevensverstrekking en/of faillissement.

Particulier fonds

Provisus kan als particulier fonds naar eigen inzichten over het vermogen beschikken. Een aanvraag wordt altijd zorgvuldig beoordeeld aan de hand van de (statutaire) doelstellingen en criteria.